Đơn xin học trường Magnet niên khoá 2019-2020 có vào ngày thứ Sáu

Ngày hội chọn trường dự định vào thứ Bảy tại trường Sterling HS

Các phụ huynh sẽ có thể bắt đầu nộp đơn xin vào chương trình magnet cho niên khoá 2019-2020 vào thứ Sáu, 28 tháng Chín, và ngày hội chọn trường đầu tiên của học khu sẽ từ 9g sáng đến trưa thứ Bảy, 29 tháng Chín tại trường Sterling High School (11625 Martindale, 77048).

HISD cung cấp một chuỗi các chương trình magnet hùng mạnh tại 122 trường để đáp ứng các nhu cầu và sở thích học vấn của học sinh. Các chương trình magnet trong khu học chánh gồm:

 

Những ngày cần nhớ

29 th. Chín – 1 th. Mười Hai: Các ngày hội chọn trường, đi thăm trường (xem chi tiết ở dưới)

28 th. Chín, 2018: Đơn có trong  HISDChoice.com hoặc trên giấy tờ từ chương trình magnet được chọn, từ Phòng Chọn Trường, hoặc lấy xuống từ HoustonISD.org/Magnet

7 th. Mười Hai, 2018:  Hạn chót nộp đơn để cứu xét Giai Đoạn I (Những đơn hợp lệ trong học khu sẽ được đưa vào bốc thăm hoặc được thi thử)

 

3 bước để nộp đơn vào một chương trình magnet

Bước 1: Cân nhắc những lựa chọn

Tham dự một ngày hội chọn trường để tìm hiểu thêm về các chương trình sẵn có trong khu học chánh:

  • 29 th. Chín: 9g sáng đến trưa tại trường Sterling High School, 11625 Martindale, 77048
  • 20 th. Mười: 9g sáng đến trưa tại trường Washington High School, 119 E 39th, 77018
  • 10 th. Mười Một: 9g sáng đến trưa tại trường Westbury High School, 11911 Chimney Rock, 77035
  • 1 th. Mười Hai: 9g sáng đến trưa tại trường Milby High School, 1601 Broadway, 77012

Đi thăm bất cứ trường HISD nào vào các thứ năm. Có mặt lúc 9g sáng với các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g trưa với các trường trung học: 4, 11, 18, 25 tháng Mười; 1, 8, 15, 29* tháng Mười Một; 6* tháng Mười Hai

*Tất cả các trường đều có chuyến thăm trường lúc 9g sáng và 1g trưa trong hai ngày này.

Hãy vào trang “HoustonISD.org/Magnet” hoặc gọi 713-556-6947. Nếu quý vị ưa thích một chương trình magnet Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang “HoustonISD.org/Vanguard” hoặc gọi sở “Advanced Academics” số 713-556-6954 để biết thêm về cuộc thi tuyển/ngày giờ

Bước 2: Nộp đơn trên mạng hoặc trên giấy

Quý vị sẽ giới hạn ở 5 trường, và phải xếp hạng các trường từ 1 – 5, với trường muốn chọn đầu tiên xếp hạng 1.

Lưu ý: Nếu nộp đơn cho 5 chương trình Vanguard, và con em quý vị thì không được coi là “Gifted and Talented”, nó sẽ không được cứu xét cho bất cứ chương trình Vanguard nào muốn chọn.

  • Nộp đơn trên mạng tại  HISDChoice.com (nếu quý vị đã từng dùng hệ thống này trước đây, vui lòng dùng trương mục cũ) hoặc điền đơn trên giấy (Lấy một đơn tại trường Magnet muốn chọn, từ Phòng Chọn Trường, hoặc tải xuống ở đây).
  • Hãy để ý xem có email hoặc điện thoại liên quan đến đơn xin. (Hãy kiểm trong “spam folder” và đừng dùng Hotmail – dịch vụ này thường cản email gửi từ HISD
  • Nộp đơn trước ngày 7 tháng Mười Hai để được cứu xét trong giai đoạn một

Bước 3: Giữ chỗ

  • Thông báo về tình trạng đơn sẽ được gửi đi vào đầu mùa xuân qua email và sẽ có thể xem trong dashboard của phụ huynh trên mạng. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn Magnet được gửi qua bưu điện cho phụ huynh của những học sinh nộp đơn Giai Đoạn I
  • Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ, quý vị có hai tuần để trả lời về sự ban cấp này, và sắp xếp với trường để cung cấp chứng từ nơi cư ngụ và ký tên đồng ý gia nhập. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến vị thế của quý vị trong danh sách chờ đợi ở những trường xếp hạng cao hơn.