Cho Tiểu Ban Ngân Sách Lập Pháp biết ý kiến qua bản thăm dò

HISD, trong sự phối hợp với Tiểu Ban Ngân Sách Lập Pháp, đang thu thập những đề nghị/ý kiến từ những người lưu tâm đến HISD về các cơ hội cải tiến phẩm chất giáo dục và quản trị các nguồn năng của khu học chánh.

Vào tháng Sáu 2018, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston (HISD) đã xin một bản duyệt xét về sự quản lý và cách thi hành từ “Legislative Budget Board” (LBB – Tiểu Ban Ngân Sách Lập Pháp). LBB là một uỷ ban hỗn hợp thường trực của Lập Pháp Texas để đưa ra các đề nghị về ngân sách và chính sách thích hợp với luật pháp, để hoàn thành các phân tích tài chánh cho những đề nghị luật pháp, và hướng dẫn những sự lượng giá và duyệt xét nhằm cải tiến hiệu năng và thành tích của các hoạt động của tiểu bang và địa phương.

Ba mục tiêu của sự duyệt xét là để:

  • Nhận biết các cơ hội tiết kiệm tài chánh hoặc gia tăng lợi tức
  • Hình thành các chiến thuật để hợp lý hóa và cải tiến hiệu năng và kết quả của các hoạt động
  • Đề cao các chương trình kiểu mẫu để các khu học chánh khác trong Texas có thể phỏng theo

Vui lòng cho biết ý kiến về các lĩnh vực duyệt xét chính và cho biết những lưu tâm của quý vị vào thứ Sáu, 9 tháng Mười Một:

Tất cả câu trả lời thì ẩn danh. Nếu có những thắc mắc, vui lòng gửi email về schoolreview@lbb.state.tx.us.