Nghỉ mùa đông bắt đầu từ thứ Hai, các lớp sẽ bắt đầu lại vào 7 tháng Giêng

Kỳ nghỉ mùa đông của Khu Học Chánh Houston bắt đầu vào thứ Hai cho tất cả học sinh, trường, và văn phòng khu học chánh.

Học sinh sẽ nghỉ mùa đông vào thứ Sáu, 21 tháng Mười Hai, 2018 cho đến thứ Sáu, 4 tháng Giêng, 2019. Học sinh sẽ trở lại trường vào thứ Hai, 7 tháng Giêng, 2019. Các văn phòng hành chánh trung ương sẽ đóng cửa bắt đầu từ thứ Hai, 24 tháng Mười Hai, 2018, và sẽ mở cửa hoạt động lại vào thứ Hai, 7 tháng Giêng, 2019.

Nhân viên có thắc mắc phải tham khảo thời khóa biểu làm việc được đăng ở đây.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần hành các cơ sở của học khu trong thời gian nghỉ lễ. Những trường hợp khẩn cấp phải được báo cáo qua số 713-892-7777.