Khóa họp “Parent University” được dự trù vào 21 tháng Hai

HISD sẽ tổ chức khóa họp “Parent University” lần thứ tư vào thứ Năm, 21 tháng Hai, từ 5g30 đến 8g tối tại năm địa điểm trong học khu: trung học I cấp Revere, và các trường trung học II cấp Chavez, Kashmere, Worthing và Challenge Early College.

Chủ đề các khóa họp sẽ là “Supporting Your Child’s Safety, Social and Emotional Growth” (Hỗ trợ sự an toàn, phát triển xã hội và cảm xúc của con em quý vị). Khóa họp sẽ bắt đầu với bữa ăn tối và triển lãm các nguồn trợ giúp cũng như thông tin về các chương trình của khu học chánh, sự tham dự của phụ huynh, nguồn năng cộng đồng, và làm thế nào phụ huynh có thể trở nên hợp tác viên tích cực trong sự thành công giáo dục của con em mình.

Khởi xướng trên toàn học khu này được phát động vào tháng Chín năm qua với một sứ mệnh là nối dẫn các phụ huynh và con em đến các nguồn năng mà chúng giúp cho sự thành công học vấn, cũng như môi trường an toàn ở nhà và ở trường.

Phụ huynh có thể tìm các địa điểm và chọn nơi thuận tiện nhất để tham dự. Có thể ghi tên tại  HoustonISD.org/ParentUniversity.

Ăn tối miễn phí, có thông dịch, và cung cấp việc giữ trẻ.