HISD sẽ đóng cửa 11–15 tháng Ba để Nghỉ Xuân

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa để Nghỉ Xuân từ thứ Hai, 11 tháng Ba, cho đến thứ Sáu, 15 tháng Ba, 2019.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa hoạt động lại vào thứ Hai, 18 tháng Ba, 2019.

Nhân viên phải tham khảo thời khóa biểu về nhiệm vụ được đăng tải ở đây.  Sở Cảnh Sát HISD sẽ đi tuần hành các cơ sở của học khu trong suốt thời gian nghỉ này. Những trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua số điện thoại 713-892-7777.