Tình trạng đơn magnet hiện đã có

Những phụ huynh và học sinh nào đã nộp đơn xin vào một chương trình magnet cho niên khoá 2019-20 trong Giai Đoạn I (28 th. Chín – 7 th. Mười Hai, 2018) thì có thể biết tình trạng đơn xin của mình trên mạng.

Phụ huynh nào đã mở một chương mục trực tuyến thì sẽ có thể biết kết quả được đăng trong “dashboard” của phụ huynh tại www.hisdchoice.com.  Thư về tình trạng đơn xin đã được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng Ba, 2019.

Những Bước Kế Tiếp

Một khi nhận được tình trạng đơn xin, có những bước phải làm để giữ chỗ:

  • Nếu con em quý vị được chấp nhận: Nhận chỗ cấp phát này hoặc trên trực tuyến (cho những phụ huynh nào đã nộp đơn trên mạng) hoặc đích thân. Cung cấp cho trường các giấy tờ dưới đây và ký tên vào tờ cam kết nhập học. Quý vị sẽ có hai tuần để nhận chỗ và xếp đặt với trường để nộp các giấy tờ sau:
  • Chứng minh nơi cư ngụ hiện thời
  • Chứng minh tuổi (nếu con em quý vị vào lớp Vườn Trẻ hay Mẫu Giáo)
  • Trường sẽ cung cấp một bản sao tờ cam kết nhập học mà quý vị phải ký tên vào.

Với những ban cấp vào ngày 5 tháng Tư, 2019 hay sau đó, phụ huynh sẽ có một tuần để nhận chỗ và xếp đặt với trường để nộp các giấy tờ cần thiết và ký tên vào tờ cam kết nhập học tại trường để giữ chỗ.

  • Nếu con em trong danh sách chờ đợi: Hãy để ý những thay đổi trong tình trạng đơn xin bây giờ và trong suốt mùa hè bằng các vào “dashboard” của quý vị và trang tình trạng magnet.  Quý vị cũng có thể nộp đơn xin vào các chương trình còn chỗ trống được niêm yết trong trang mạng của chúng tôi và nộp đơn trong Giai Đoạn II và Giai Đoạn III.

Muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi thông thường về tình trạng đơn xin magnet, hãy đọc bản “Magnet FAQ”.

Nếu quý vị cần giúp đỡ với thủ tục magnet, gặp trở ngại khi đăng nhập vào “dashboard”, hay có bất cứ câu hỏi nào, hãy email về magnet@houstonisd.org, gọi cho phòng “Office of School Choice” ở số 713-556-6947 hoặc liên lạc điều hợp viên magnet của trường thích hợp.

Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về các trường còn chỗ trống trong buổi hội “Spring School Choice Fair” từ 9g sáng đến trưa ngày 27 tháng Tư, 2019 tại Trung Tâm Giáo Dục Gregory Lincoln.

Muốn biết thông tin về các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách đầy đủ những ngày quan trọng, vui lòng vào trang School Choice.