Ủy Ban nhận được tin mới nhất về sự tiến bộ của chương trình Achieve 180 trong niên khoá 2017-2018

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã nhận được tin mới nhất từ Phó TGĐ về Nghiên Cứu và Giải Trình Carla Stevens, người đã chia sẻ các thành quả chính từ một báo cáo đầy đủ 250 trang về sự tiến bộ của chương trình Achieve 180 cho niên khoá 2017-2018.

Với kỳ thi sắp tới vào tháng Tư, đã đến để Achieve 180 và sở Nghiên Cứu và Giải Trình của HISD xem lại sự tiến bộ của chương trình này để tiên đoán chiều hướng trong tương lai của chương trình.

“Sự quan trọng khi có các loại báo cáo này là để chúng ta có đủ thời giờ giải thích dữ kiện, đưa ra những đề nghị, và có biện pháp tích cực trong việc phát triển một kế hoạch cho niên khoá 2019-2020,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói.

Tuy chương trình này hy vọng vẫn tiếp tục các bước tiến dài về học vấn cho niên khoá 2018-2019, bản báo cáo chi tiết này nhận diện những cơ hội mà nó sẽ cho phép các nhà lãnh đạo học khu và trường hoạch định các phương pháp về việc làm thế nào bớt đi khoảng cách thành tích và gia tăng sự hỗ trợ cấp học khu để trang bị cho các trường với những nhà giáo dục và người lãnh đạo có hiệu năng cao.

“Có một vài mốc điểm cho các trường Achieve 180 mà trong đó chương trình đã giảm bớt tỉ lệ thất bại, gia tăng trong các loại về giáo chức và người lãnh đạo có hiệu quả tại các trường, và cho thấy sự gia tăng về biết đọc biết viết và toán, “ Stevens nói.

Cũng có giây phút vui mừng cho những nỗ lực chuẩn bị ngành nghề của học khu – học sinh của ba trong sáu trường Achieve 180 đã đạt được tỉ lệ thi đậu ở mức độ 90 phần trăm hay cao hơn trong các bài thi kỹ nghệ CTE.

Tổng quát, bản báo cáo này cho thấy chương trình Achieve 180 đã giúp cho học khu đạt được các mục tiêu được đề ra bởi Ủy Ban trong các lãnh vực sau: đọc và viết đúng cấp lớp hay cao hơn; tốt nghiệp đạt được các tiêu chuẩn Global Graduate; và những học sinh nào có trình độ đọc sách và toán kém thì đã đạt được tối thiểu một năm tiến bộ học vấn.

“Chúng ta phải tiếp tục cung cấp các trường với các chuyên gia và cơ hội trau dồi chuyên môn cho các giáo chức để đảm bảo họ có thể giúp đỡ tốt hơn những học sinh nào cần sự can thiệp,” bà Lathan nói. “Chúng ta còn phải biết chắc là đang lo lắng cho thành phần học sinh bởi tiếp tục chú trọng đến việc sử dụng dữ kiện để điều hướng giáo dục nhằm thăng tiến học sinh.” Trong năm thứ hai thực hiện, các kết quả toàn diện này được chia sẻ trong cuộc họp ủy ban cho thấy khả năng của học khu khi tiếp tục bảo đảm chương trình Achieve 180 vẫn đúng mục tiêu trong việc gia tăng kết quả học sinh cho các trường không được phục vụ xứng đáng.