Ghi tên trại hè miễn phí “Camp Adventure”

Hiện thời có nhận ghi danh tham dự trại “Camp Adventure,” một trại hè MIỄN PHÍ bao gồm các sinh hoạt phấn khởi STEAM với nghệ thuật, thủ công nghệ, và trò chơi!

Được bảo trợ bởi “Children’s Museum of Houston” và “Barbara Bush Houston Literacy Foundation”, trại “Camp Adventure” cung cấp một cảm nghiệm phấn khởi và độc đáo của STEAM. Học sinh sẽ tham dự nhiều loại sinh hoạt tương tác bao gồm các đồ án công nghệ, thực tập khoa học, trò chơi, ca hát, âm nhạc, và kể chuyện.

Trại đầu tiên là từ 8 tháng Bảy cho đến 18 tháng Bảy tại trường Tiểu Học Atherton (2011 Solo St., 77020) và trường Tiểu Học Foster (3919 Ward St., 77021). Trại hè thứ hai sẽ xảy ra tại trường Tiểu Học Lewis  (6745 Tipperary Lane, 77061) từ 22 tháng Bảy đến 1 tháng Tám.  

Trại này MIỄN PHÍ! Nhưng số chỗ có hạn. Trại được mở cho các học sinh sẽ vào lớp mẫu giáo cho đến lớp năm. Việc ghi danh dựa trên số chỗ, ai đến trước thì được trước. Hãy ghi tên bây giờ tại www.cmhouston.org/campadventure. Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc campadventure@cmhouston.org