Chương trình hè “Student Leadership” nhận đơn của học sinh trung học II và cựu học sinh HISD

HISD hiện đang nhận đơn cho chương trình hè “2019 Summer Student Leadership Program”, một chương trình thực tập và phát triển khả năng lãnh đạo sáu tuần được trả tiền cho học sinh trung học II cấp của HISD và cựu học sinh hiện đang ghi danh đại học.

Phù hợp với sứ vụ của HISD là cung cấp cho học sinh các dụng cụ để đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình, chương trình này đáp ứng nhu cầu giúp học sinh biết đến các ngành nghề và các chủ nhân trong một thế giới hay thay đổi. Tham dự viên sẽ có được kinh nghiệm làm việc và có cơ hội để thử qua con đường nghề nghiệp trước khi chọn môn chính ở đại hoặc hay đi vào lực lao động.

“Trong năm đầu tiên của chương trình vào năm qua, học khu đã có thể cung cấp kinh nghiệm quý báu cho gần hai chục học sinh – giúp họ chạm đến các ngành nghề tương lai và xây dựng các khả năng mà chủ nhân đòi hỏi trong một lực lao động kỹ thuật không ngừng gia tăng,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Trong năm thứ hai, chúng tôi hy vọng dựa trên sự thành công của chương trình này để có thêm học sinh và cựu học sinh được mở rộng kiến thức và đi vào các ngành nghề thành công.”

Hai mươi lăm học sinh ưu tú sẽ được chọn để hoàn tất làm việc trong nhiều sở dưới sự dìu dắt của các nhà lãnh đạo học khu. Các học sinh ưu tú sẽ được phép làm việc từ thứ Hai đến thứ Năm với thời giờ do từng sở quyết định. Các em sẽ học hỏi về các chức năng và công việc trong lĩnh vực và tham dự các đồ án để có lợi cho những học sinh mà HISD phục vụ. Chương trình “Summer Student Leadership Program” sẽ lên đến cực điểm là việc trình bày công việc vào cuối chương trình này.

Ứng viên phải là học sinh trung học II cấp của HISD hay cựu học sinh hiện đang ghi danh một đại học hai hay bốn năm, được phép làm việc ở Hoa Kỳ, và tối thiểu 16 tuổi. Thờ gian làm việc sẽ từ 3 tháng Sáu – 11 tháng Bảy. Ứng viên phải nộp đơn từ bây giờ đến thứ Sáu, 10 tháng Năm. Có thể biết thêm chi tiết về thủ tục ghi danh trong trang www.HoustonISD.org/Intern.