Tất cả học sinh lớp 11 của HISD lấy “School Day SAT” vào 23 tháng Tư

Để chuẩn bị học sinh lấy bài thi này, Khan Academy hợp tác với CollegeBoard, tổ chức soạn thảo SAT, để thiết lập bài thực tập miễn phí, trên mạng.

Học sinh trên toàn học khu đã thấy điểm gia tăng hơn 500 chấm nếu các em dành chỉ có 45 phút mỗi ngày trong Khan Academy. Theo CollegeBoard, 20 giờ chuẩn bị SAT với Khan Academy có liên quan đến số điểm gia tăng trung bình là 115 chấm (gần gấp đôi điểm trung bình có được so với những học sinh nào không sử dụng Khan Academy).

Điểm SAT là điều kiện bởi hầu hết các đại học hai và bốn năm. Làm bài SAT giỏi có thể bảo đảm vừa được thu nhận và vừa được học bổng chính – ngay cả toàn phần – vào đại học.

Để chuẩn bị SAT trong Khan Academy, học sinh cần nối vào chương mục Khan và College Board của mình. Một khi được nối vào cả hai, học sinh sẽ được dẫn đến các lĩnh vực học hỏi mà họ cần chú trọng. Học sinh phải vào trang http://houstonisd.org/khanacademy và theo các chỉ dẫn để thiết lập và nối chương mục của mình.

Có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Jennifer Ertel tại JErtel@HoustonISD.org / 713-967-5231.