HISD thừa nhận Tháng Di Sản Người Mỹ gốc Ả Rập Toàn Quốc

Trong tháng Tư, Khu Học Chánh Houston cử hành “National Arab American Heritage Month (NAAHM – Tháng Di Sản Người Mỹ gốc Ả Rập Toàn Quốc) để thừa nhận những góp phần về lịch sử và văn hóa của những con cháu người Ả Rập.

Để cùng khu học chánh cử hành với NAAHM, hãy nhấn vào đây để lấy xuống “Educator’s Curriculum Kit”, nó nêu cao những điểm trong lịch sử khi người Ả Rập di dân đến Mỹ Châu, sự hiểu biết địa lý về thế giới Ả Rập, người Hoa Kỳ gốc Ả Rập đa dạng về đức tin và ngôn ngữ, những thói quen và truyền thống lý thú, và những thành tích về thương mãi, chính trị, giáo dục, và nhiều thứ khác.

Quý vị cũng có thể vào trang mạng “Arab America”  để đọc các đặc điểm hàng ngày của văn hóa và sự ảnh hưởng của “Arab America”.