“Summer of Fun” – thẻ “METRO” cho học sinh đi xe búyt miễn phí suốt mùa hè

Thẻ “Summer of Fun” là một thẻ đi xe độc đáo được cấp cho các học sinh K-12 (và cả đại học) để đi xe buýt METRO, xe buýt trong vùng, và dịch vụ “Park & Ride” từ 1 tháng Sáu đến 31 tháng Tám, 2019. 

Có bốn cách để xin thẻ “Summer of Fun”: 

  • Làm đơn trên mạng tại trang RideMETRO.org 
  • Nộp đơn qua bưu điện sau khi điền đơn trên tờ bướm đính kèm 
  • Nộp đơn qua bưu điện sau khi gọi số 713-635-4000 để xin một tờ đơn
  • Đích thân đến “METRO RideStores”, 1900 Main St. hay 1001 Travis St. (8g sáng – 5g chiều hàng ngày) 

Người nộp đơn phải cung cấp giấy tờ sau: thẻ học sinh, phiếu điểm, hoặc thời khóa biểu lớp 

Để đi xe miễn phí, những gì phải làm là quét thẻ “Summer of Fun” trên “Q Box”. “Q Box” được đặt ở đằng trước xe, gần tài xế và trên mọi xe điện METRORail. 

Thẻ ”Summer of Fun” là một ấn bản độc đáo của thẻ “Student METRO Q Fare Card”, và cách sử dụng giống như vậy. Chỉ có khác là thẻ ”Summer of Fun” chỉ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng Tám, 2019. Sau đó thẻ này được đổi sang thẻ “Student METRO Q Fare Card”, buộc phải trả tiền cho những lần sử dụng. Và rồi quý vị phải trả tiền cho thẻ này và được bớt nửa giá mỗi lần đi xe buýt.

METRO yêu cầu mọi người dùng thẻ “Summer of Fun” thì phải đăng ký trước khi sử dụng. Nếu bị mất hay bị ăn cắp, METRO sẽ cung cấp MIỄN PHÍ một thẻ khác – những thay thế khác trong tương lai sẽ phải trả lệ phí là $10. 

Muốn biết thêm thông tin, kể cả những câu thường được hỏi, hãy nhấn vào đây