HISD sẽ đóng cửa ngày 19 tháng Tư để nghỉ Ngày Xuân

Tất cả các trường và văn phòng sẽ đóng cửa vì Ngày Xuân vào thứ Sáu, 19 tháng Tư, 2019.

Tất cả các trường và văn phòng khu học chánh sẽ mở cửa hoạt động bình thường vào thứ Hai, 22 tháng Tư, 2019.

Sở Cảnh Sát HISD vẫn sẽ tuần hành mọi cơ sở của học khu. Trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi số 713-892-7777.