Đề nghị ngân sách HISD cho 2019-2020 không bao gồm cắt giảm ngân quỹ trường, không tăng lương

Trưởng Phòng Tài Chánh Học Khu Houston là Rene Barajas hôm nay đã đệ trình lên các ủy viên Giáo Dục một đề nghị ngân sách cho niên khoá 2019-2020. 

Ngân sách được đề nghị dựa trên luật hiện hành và bao gồm số tiền nợ $36 triệu. Số tiền này do bởi sự ước lượng một vài yếu tố then chốt, trong đó quan trọng nhất là giá trị bất động sản, số học sinh ghi danh, và tiền phải trả lại cho tiểu bang.

Theo đề nghị này, sự phân bổ cho trường theo đơn vị (PUA), sẽ không bị cắt bớt $73, và như thế sẽ không có cắt giảm đối với các trường và các sở. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các sở tổ chức lại. Ngân sách đề nghị không bao gồm sự gia tăng tiền lương hay gia tăng bậc cho bất cứ nhóm nhân viên nào.

Barajas nói rằng, với các hành động lập pháp không chắc chắn đang ảnh hưởng đến tài chánh trường cho niên khoá 2019-20, đường lối hoạt động khôn ngoan nhất là đệ trình xin thông qua ngân sách 2019-20 mà nó được soạn thảo theo luật hiện hành.  

“Một khi chúng ta có luật tài chánh cho biết sự tài trợ trường trong hai năm tới, chúng ta có thể trình bày lại với các ủy viên giáo dục để sửa đổi ngân sách 2019-2020 được tính toán theo bất cứ chi phí nào luật buộc và các đề nghị quản trị khác dựa trên ngân quỹ hiện có, điều này có thể bao gồm sự tăng lương cho nhóm nhân viên,” Barajas nói.   

Học khu tiếp tục theo dõi luật tài chánh trường và bất cứ luật nào khác có ảnh hưởng đến ngân sách trong hai năm tới. Một khi ảnh hưởng của luật tài chánh trường sau cùng được quyết định cũng như các nguồn năng nào hiện có, ban quản trị học khu sẽ đệ trình lên Ủy Ban Giáo Dục một sửa đổi ngân sách vào tháng Chín.

Ủy Ban Giáo Dục HISD sẽ biểu quyết về việc thông qua ngân sách 2019-2020 trong phiên họp thường lệ hàng tháng vào ngày 19 tháng Sáu.