Không phải học bù cho ngày nghỉ vì thời tiết hôm thứ Sáu, 10 tháng Năm

Các trường HISD đã đóng cửa hôm thứ Sáu, 10 tháng Năm, vì thời tiết khắc nghiệt. Lịch học sinh niên khoá 2018-19 của Ủy Ban Giáo Dục HISD đã dành thời gian nhiều hơn cả những gì đòi buộc để phù hợp với luật tiểu bang. Kết quả là, học sinh HISD không phải học bù cho ngày nghỉ này.