Ghi tên tham dự hội “Back to School” của thị trưởng trước ngày 12 tháng Bảy

Hiện đang nhận ghi tên tham dự “Back to School Fest” (hội tựu trường) của Thị Trưởng Sylvester Turner, một sinh hoạt hàng năm để giúp các học sinh tiểu học trong toàn thành phố có được các nguồn năng miễn phí mà các em cần để thành công học vấn, tỉ như học cụ, cặp đựng sách, và các dịch vụ y tế.

Mọi tham dự viên phải ghi tên lấy hẹn trước ngày thứ Sáu, 12 tháng Bảy để được tham dự. Để ghi tên, hãy vào trang này. Các gia đình cũng có thể ghi tên tham dự bằng cách gọi số 311 hay 713-837-0311 để lấy hẹn.

Sinh hoạt này, được tổ chức trong sự hợp tác với hãng Shell và Đại Học Houston, là một cơ hội tốt cho các gia đình ở Houston tận dụng các nguồn năng được cung cấp bởi Thành Phố Houston và các tổ chức bảo trợ khác.

Điều kiện tham dự là phải ghi tên trước cho các học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp năm và cư ngụ trong Thành Phố Houston. Các tham dự viên sẽ nhận được cặp đựng sách với đầy đủ các dụng cụ học sinh và sẽ được khám mắt, chủng ngừa, tham dự lớp vệ sinh về răng, và nhiều thứ khác.

Sinh hoạt này cung cấp cơ hội cho học sinh HISD chuẩn bị cho niên khoá tới qua việc nhận các học cụ và dịch vụ cần để khởi sự khoá học cách thích hợp.

Muốn biết thêm thông tin hay muốn giúp đỡ ghi danh trực tuyến, vui lòng gọi số 311 hoặc 713-837-0311 từ 8g sáng đến 5g chiều