“Parent University” khởi sự năm thứ hai với các hội thảo trên toàn học khu

Khu Học Chánh Houston sẽ khởi sự “Parent University” năm thứ hai vào hôm thứ Ba, 17 tháng Chín trong mọi trường của khu học chánh.

Các buổi hội thảo sẽ giúp phụ huynh và con em biết đến các nguồn năng được học khu cung cấp để học hành được thành công cũng như tạo được môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà cũng như ở trường.

Nhiều đại diện và chuyên gia thuộc nhiều loại chương trình học khu và cộng đồng sẽ có mặt để phụ huynh tiếp xúc từng người. Sau sinh hoạt toàn học khu vào hôm 17 tháng Chín, các buổi hội thảo “Parent University” sẽ xảy ra hàng tháng vào lúc 5g30 chiều tại các địa điểm được phân tán về địa lý như sau:

  • Thứ Ba, 15 th. Mười – Westside HS, Pershing MS,  Lawson MS, Cook ES  
  • Thứ Ba, 19 th. Mười Một – Furr HS,  Emerson ES,  Thomas MS,  Oak Forest ES  
  • Thứ Ba, 21 th. Giêng – Waltrip HS, Key MS, Lamar HS, Park Place ES  
  • Thứ Ba, 24 th. Ba – Tanglewood MS, Almeda ES, Chavez HS,  Marshall ES  

Có ăn tối tại các khóa họp này.