‘Nhóm Henry Dream’ đưa trường ra khỏi tình trạng IR

Khi hoạch định cho niên khoá 2018-2019, Hiệu Phó và Chuyên Viên Học Đường Crystal Blanchard biết rằng bà cần những người vững mạnh và tự tin trong nhóm nếu bà muốn biến đổi tình trạng “Improvement Required” (cần cải tiến) trong bốn năm của trường trung học Henry.

“Điều quan trọng là chúng tôi thay đổi bầu khí cho giáo chức và học sinh trong niên khoá 2018-2019,” bà Blanchard nói. “Chúng tôi chú trọng đến việc đẩy mạnh tinh thần đó của giáo chức và thúc giục học sinh hiểu rằng các em có thể đạt được bất cứ gì, nó sẽ là chất xúc tác giúp chúng tôi có được sự tiến bộ cần thiết để ra khỏi tình trạng IR.” 

Được đặt là “Henry Dream Team”, nhóm này gồm giáo chức toán Reginald Abel, Huấn Luyện Viên Tân Giáo Chức Genord Spencer, và giáo chức khoa học Jennifer Osborne. Cùng nhau nhóm này hoạt động để thành hình một kế hoạch nhằm nhận biết các lĩnh vực gì có thể tạo được ảnh hưởng lớn nhất.

“Phân tích TEKS là một điều lớn lao cho chúng tôi,” Abel nói. “Chúng tôi có thể tập trung đến điều bài TEKS thực sự thử nghiệm học sinh tronh những bài học rõ rệt, nó tiết kiệm thời giờ cho chúng tôi và vạch rõ những sai lầm để giải quyết bài TEKS đó.”

Nhóm này duyệt lại dữ kiện hàng ngày, đề ra các bài học hấp dẫn cho học sinh và thường phải chỉnh sửa bài học để đáp ứng các nhu cầu học hỏi của từng học sinh.

“Lúc đầu, đó là một phương cách bao hàm, nhưng mỗi học sinh thì khác biệt và vì thế chúng tôi phải có sự thay đổi cách giảng dạy cho từng học sinh,” Spencer nói. “Hàng ngày, chúng tôi có một lớp ngay bên trong một lớp và điều đó là cái giàn để chúng tôi giáo dục và chuẩn bị học sinh.”

Trong chín tháng, các học sinh lớp tám đến lớp với tâm trạng sẵn sàng tham dự các lớp toán và khoa học để thực tập và học hành nhằm tạo được một tâm trí chú trọng đến thành quả, lấy đi dấu vết ghê sợ của thi cử và nhắm đến khả năng của các học sinh.

“Nó không luôn luôn chú trọng đến giảng dạy – nó đặt nặng trên sự tương quan, với các học sinh đó là sự vui thích học hành,” Osborne nói. “Bởi sự tương quan đó, nó cho phép các học sinh làm chủ học vấn, mà hiển nhiên thúc giục các em và xây dựng một thái độ để thành công.”

Đẩy mạnh hơn trong niên khoá 2019-2020 

Hai tuần trước khi khai giảng niên khoá, nhóm “Henry Dream” nhận được tin mà họ đang chờ đợi – trường này đã kiếm được hạng “Met Standard” và được đưa ra khỏi danh sách “Improvement Required”. 

Không chỉ trường Henry được đưa ra khỏi danh sách, nhưng còn hơn sự mong đợi của mọi người, trường được 22 phần trăm ở mức độ tiếp cận, 17 phần trăm ở mức độ đáp ứng và 4 phần trăm ở mức độ thấu triệt về môn toán lớp tám, theo sau là 7 phần trăm tiến bộ về môn khoa học. Thêm vào đó, Blanchard hướng dẫn và dạy Đại Số, mà học sinh có được 100 phần trăm ở mức độ thấu triệt.

“Bây giờ chúng tôi biết học sinh có khả năng gì trong lớp, chúng tôi sẽ dùng cùng một kế hoạch này với các học sinh mới và nhắm đến điểm hạng cao hơn của TEA,” Blanchard nói.   Nhóm này lại họp nhau cùng với năm nhóm viên khác để phụ giúp, đà đi lên lại tiếp tục cho lớp tám trường Henry khi họ bước vào niên khoá mới với một chữ đứng đầu trong tâm trí: KIÊN ĐỊNH.