HISD mở rộng cơ hội hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh

Vào hôm thứ Sáu Tổng Giám Đốc Lâm Thời Khu Học Chánh Houston là bà Grenita Lathan và các hợp tác viên cộng đồng sẽ công bố việc mở rộng sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần và cảm xúc xã hội cho học sinh.

Qua khởi xướng sức khỏe và sự lành mạnh tâm thần, hàng trăm học sinh HISD tại 15 trường sẽ trực tiếp liên lạc với các ban quản trị viên học sinh có huấn luyện về chấn thương, khủng hoảng, lạm dụng và ngăn ngừa tự tử. Khởi xướng này là một phần trong các chiến thuật ưu tiên của Ts. Lathen cho niên khoá 2019-2020 để bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, và phúc lợi của học sinh.

Các trường tham dự trong khởi xướng này gồm các trường tiểu học Dogan, Hartsfield, và Rucker; các trường trung học I cấp Attucks, Fleming, Holland, M.C. Williams, Sugar Grove, và Thomas; các trường trung học II cấp Liberty, Madison, Washington, Westside, Wisdom, và Yates.

Các hợp tác viên cộng đồng trong khởi xướng ngày gồm LyondellBasell, Sewa International, WE, CapCityKids, Đại Học Houston, và The Menninger Clinic.

Sau cuộc họp báo tại trung tâm Houston Education Learning Center (10725 Mesa Dr., 77078), gần 300 học sinh HISD sẽ tham dự đại hội “Mental Health Youth Summit” được bảo trợ bởi LyondellBasell và được tổ chức bởi WE. HISD và WE đang hợp tác để thi hành chương trình “WE Well-being”, trong đó học sinh sẽ nhận được các dụng cụ và nguồn năng để hỗ trợ các học sinh khác trong trường. Các tham dự viên sẽ tham dự các sinh hoạt, khóa hội thảo, và đối thoại về việc cổ vũ sức khỏe tâm thần và sự lành mạnh trong trường, gia đình, và cộng đồng.