Thông Báo Việc Tiêu Hủy Hồ Sơ Giáo Dục Đặc Biệt

Hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt được gom góp bởi Khu Học Chánh Houston có liên quan đến sự nhận diện, sự thẩm định, chỗ giáo dục, hay điều khoản của Giáo Dục Đặc Biệt trong học khu này, thì phải được gìn giữ theo luật của tiểu bang và liên bang trong năm năm sau khi các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt đã chấm dứt cho một học sinh.

Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt chấm dứt khi học sinh này không còn đủ điều kiện để hưởng các dịch vụ, đã tốt nghiệp, đã hoàn tất chương trình giáo dục khi đến 22 tuổi, hoặc đã di chuyển ra ngoài khu học chánh.

Thông báo này để các phụ huynh/giám hộ và cựu học sinh của HISD biết về ý định tiêu hủy hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt của những học sinh nào không còn nhận các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt vào cuối niên khoá 2012–2013. Các hồ sơ này sẽ bị tiêu hủy theo luật tiểu bang trừ phi phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh (lớn tuổi) cho khu học chánh biết ý định khác.

Sau năm năm, các hồ sơ này không còn hữu ích cho học khu, nhưng có thể hữu ích cho phụ huynh/giám hộ hay cựu học sinh để xin các tiện ích An Sinh Xã Hội, dịch vụ phục hồi, vào đại học, v.v. Phụ huynh/giám hộ hay học sinh (lớn tuổi) có thể xin các hồ sơ này qua việc gửi thư hoặc đích thân đến địa chỉ sau:

HISD Records Management Department 
4400 W. 18th Street Building B 
Houston, Texas 77092      
Phone: 713-556-6055  
Fax: 713-556-7010  
Email: recordsmanagement@houstonisd.org 

Các yêu cầu xin lấy hồ sơ phải nhận được trước ngày 31 tháng Mười, 2019.