Đơn xin vào trường Magnet cho niên khoá 2020-2021 sẽ có vào ngày 27 tháng Chín

Năm ngày hội chọn trường được dự định vào ngày 28 tháng Chín tại trường Sterling HS

Phụ huynh có thể bắt đầu nộp đơn vào các chương trình “School Choice” cho niên khoá 2020-2021 vào thứ Sáu, 27 tháng Chín, 2019. Ngày hội chọn trường đầu tiên của khu học chánh sẽ từ 9g sáng đến trưa ngày thứ Bảy, 28 tháng Chín tại trường Sterling High School (11625 Martindale, 77048).

HISD cung cấp một chuỗi chương trình magnet tại 112 trường để đáp ứng nhu cầu học vấn và sở thích của học sinh. Các chương trình magnet trong khu học chánh gồm:

Những ngày cần nhớ

27 th. Chín, 2019: Đơn xin có thể lấy trong trang HISDChoice.com hay tờ đơn từ chương trình magnet muốn chọn, từ phòng School Choice, hay lấy xuống ở đây.

Đi Thăm Trường HISD vào những ngày thứ Năm sau đây. Lúc 9g sáng cho các trường tiểu học và các trường K-8, và lúc 1g trưa cho các trường trung học: ngày 3, 10, 17, 24, 31 tháng Mười; ngày 7, 14, 21* tháng Mười Một; ngày 5* tháng Mười Hai.

Các chuyến thăm trường vì chuyển trường muốn chọn thì nên liên lạc với trường đó để biết chi tiết.

*Tất cả các trường sẽ cung cấp chuyến thăm trường lúc 9g sáng và 1g trưa trong những ngày này

6 tháng Mười Hai, 2019:  Hạn chót nộp đơn Giai Đoạn I để được cứu xét (các đơn của học sinh sống trong khu học chánh và đủ điều kiện sẽ được đưa vào cuộc bốc thăm hoặc được cho thi thử).

3 bước để nộp đơn vào chương trình magnet

Bước 1: Cân nhắc những lựa chọn

Tham dự một buổi chọn trường để biết thêm về các chương trình hiện có trên toàn học khu:

  • 28 th. Chín: 9g sáng đến trưa tại Sterling High School, 11625 Martindale, 77048
  • 12 th. Mười:  9g sáng đến trưa tại Washington High School, 119 E 39th, 77018
  • 2 th. Mười Một:  9g sáng đến trưa tại Sharpstown High School, 7504 Bissonnet, 77074
  • 16 th. Mười Một:  9g sáng đến trưa tại Milby High School,  1601 Broadway St, 77012
  • 15 th. Hai:  9g sáng đến trưa tại Northside High School, 1101 Quitman, 77009

Đi thăm bất cứ trường nào của HISD vào các ngày thứ Năm Magnet sau đây. Đến lúc 9g cho các trường tiểu học và K-8, và đến lúc 1g trưa cho các trường trung học: ngày 3, 10, 17, 24, 31 tháng Mười; ngày 7, 14, 21* tháng Mười Một; ngày 5* tháng Mười Hai

*Tất cả các trường sẽ cung cấp chuyến thăm trường lúc 9g sáng và 1g trưa trong những ngày này

Các chuyến thăm trường vì chuyển trường muốn chọn thì nên liên lạc với trường đó để biết chi tiết.

Hãy vào trang https://www.houstonisd.org/schoolchoice hay gọi số 713-556-6947. Nếu ưa thích chương trình magnet Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/GT hoặc gọi sở “Advanced Academics” ở số 713-556-6954 để biết thêm về điều kiện thi/ngày thi.

Bước 2: Nộp đơn trên mạng hay trên giấy

Các gia đình có thể chọn đến 10 chương trình, với tối đa là 5 chương trình magnet. Phụ huynh phải xếp hạng các chương trình này từ 1-10, với chương trình ưa thích nhất được xếp hạng 1.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn xin vào 5 chương trình Vanguard, và học sinh không được nhận biết là “Gifted and Talented” (giỏi và có năng khiếu), con em quý vị sẽ không được cứu xét cho bất cứ chương trình Vanguard nào muốn chọn.

  • Nộp đơn trên mạng tại HISDChoice.com (nếu quý vị đã từng sử dụng hệ thống này, vui lòng dùng chương mục cũ) hoặc điền tờ đơn (Lấy đơn tại trường muốn chọn, từ “Office of School Choice”, hay lấy xuống ở đây.)
  • Luôn để ý đến hộp thư email hay điện thoại có liên quan đến đơn xin. (Hãy kiểm trong “spam folder” và đừng dùng chương mục của Hotmail – dịch vụ này thường cản trở các email từ HISD)
  • Nộp đơn trước ngày 6 tháng Mười Hai để được cứu xét trong giai đoạn đầu

Bước 3: Giữ chỗ

  • Thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gởi qua email vào khoảng đầu mùa xuân và có thể đọc trên mạng qua “dashboard” của phụ huynh. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ cho phụ huynh của tất cả đơn xin Giai Đoạn I.
  • Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ, quý vị có hai tuần để trả lời về chỗ này, và sắp xếp với trường này để cung cấp chứng minh nơi cư ngụ và ký tên vào tờ cam kết nhập học. Điều này không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong danh sách chờ đợi các trường được xếp hạng cao hơn.