HISD xác nhận Tháng Di Sản Tây Ban Nha

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã ra một tuyên cáo để ấn định ngày 15 tháng Chín cho đến 15 tháng Mười là Tháng Di Sản Tây Ban Nha trong khu học chánh này.

Tháng Di Sản Tây Ban Nha mở đầu với việc kỷ niệm Ngày Độc Lập 1821 của các nước Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, và Nicaragua. Tháng này còn bao trùm cả những ngày độc lập cho nước Mễ (16 tháng Chín) và Chí Lợi (18 tháng Chín).  

Trong suốt tháng này, nhiều sinh hoạt trình diễn văn nghệ, nghệ thuật, và nhiều trưng bày khác về sự phong phú của văn hóa Tây Ban Nha được thực hiện trong các trường trên toàn học khu.

Vào hồi đầu năm nay, “The National Council of Hispanic Employment Program Managers” (các quản lý chương trình làm việc của hội đồng toàn quốc tây ban nha), đã công bố chủ đề của Tháng Di Sản Tây Ban Nha 2019: “Hispanic Americans: A History of Serving Our Nation” (Người Hoa Kỳ gốc Tây Ban Nha: Một Lịch Sử Phục Vụ Quốc Gia). Chủ đề này phản ánh sự phục vụ và đóng góp của người Hoa Kỳ gốc Tây Ban Nha cho lịch sử của Quốc Gia chúng ta. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang  www.hispanicheritagemonth.org