Ủy Viên Giáo Dục HISD thông qua việc giảm thuế bất động sản cho năm 2019-2020

SÁCH

Trong phiên họp thường lệ tháng Chín, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã đồng lòng thông qua việc giảm bảy xu cho thuế xuất bất động sản năm 2019-2020.

Chủ nhân cư ngụ trong vòng ranh giới của học khu sẽ thấy thuế xuất giảm từ $1.2067 xuống $1.1367 cho mỗi $100 giá trị bất động sản chịu thuế. Thuế cá nhân có thể vẫn gia tăng nếu giá trị bất động sản của họ tăng.

Các ủy viên và TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan cũng công bố ngày 15 tháng Chín cho đến 15 tháng Mười, 2019 là Tháng Di Sản Tây Ban Nha trong HISD. Tháng Chín cũng là tháng ý thức văn hóa (Literacy Awareness Month) và tháng ý thức việc đi học đều (Attendance Awareness Month).  Ngoài ra, 8-14 tháng Chín, 2019 được công bố là tuần lễ ngăn ngừa tự tử trên toàn quốc (National Suicide Prevention Week) trong HISD với mục tiêu là gia tăng ý thức về tự tử để giúp cứu sống cuộc đời học sinh.

Trong một cuộc họp đặc biệt vào hôm thứ Hai, ủy ban đã tán thành những điều sau:

Một đề nghị cho phép các nhóm nhân viên quyền được chọn các đại diện để lên tiếng thay cho họ trong các cuộc họp tư vấn với ban quản trị về các vấn đề tỉ như lương bổng, giờ làm việc, và điều kiện làm việc. Hai tài trợ nhạc cụ trị giá gần $111,500 cho các trường trung học Attucks và Lawson từ tổ chức “Mr. Holland’s Opus Foundation”