HISD đóng cửa 25-29 tháng Mười Một vì lễ Tạ Ơn

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa từ thứ Hai, 25 tháng Mười Một cho đến thứ Sáu, 29 tháng Mười Một vì lễ Tạ Ơn.

Hoạt động học đường và thương mãi sẽ tiếp tục vào thứ Hai, 2 tháng Mười Hai.