Thông điệp đặc biệt của Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan

Khởi xướng “Let’s Connect” cung cấp sự hỗ trợ cho học sinh về nhiều vấn đề

Trong HISD, chúng tôi tin rằng quý vị không thể giáo dục một đứa trẻ mà không lưu ý đến TOÀN THỂ đứa trẻ, và điều đó bao gồm việc cổ vũ và cung cấp sự hỗ trợ về tâm thần và sức khỏe thể chất.

Phòng “Student Support Services” (dịch vụ hỗ trợ học sinh) cung cấp các nguồn năng và thông tin hữu ích về các vấn đề mà học sinh phải đối diện – kể cả thuốc hơi (vaping), buôn bán người, ngăn ngừa tự tử, và ngăn ngừa ức hiếp – qua một chương trình được gọi là “Let’s Connect”. Khởi xướng “Let’s Connect” khích lệ học sinh trong HISD hãy tìm đến một người lớn đáng tin cậy trong trường, tỉ như một giáo chức, các sự xã hội, y tá, cố vấn, hiệu trưởng, hoặc quản thư.

Sở “Social and Emotional Learning” (học hỏi về xã hội và cảm xúc) của chúng tôi giúp học sinh phát triển các khả năng để kiểm soát cảm xúc của mình, thiết lập các tương giao tích cực, thông cảm với người khác, và có những quyết định đúng đắn. Khu học chánh có các chuyên gia tâm lý sẵn sàng đảm trách việc ngăn ngừa tội ác và cố vấn trong những hoàn cảnh nghiêm trọng hay nhiều thách đố, mà chúng đòi hỏi sự can thiệp về tâm lý và/hoặc để hỏi ý kiến.

Chúng tôi quyết tâm hỗ trợ mọi học sinh, không chỉ về học vấn – nhưng còn về tâm thần, tinh thần, và cảm xúc. Giúp chúng tôi nghe biết hoặc nói với những ai có nhu cầu là yếu tố then chốt để hỗ trợ toàn thể đứa trẻ. Chúng ta không thể ngờ rằng sự tử tế của chúng ta có thể trở nên một điểm biến đổi cho ai đó trong sự khủng hoảng.