TUYÊN BỐ BÁO CHÍ VỀ HỌC SINH TỰ CÁCH LY

Vì sự thận trọng, một học sinh HISD được đưa vào việc tự cách ly 14 ngày sau khi trở về từ một quốc gia có tên trong danh sách khuyến cáo của Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) có liên quan đến vi trùng corona (COVID-19). Học sinh này không thấy có bất cứ triệu chứng hay dấu hiệu bệnh tật nào, và không có lý do để tin rằng bất cứ học sinh hay nhân viên nào khác có nguy cơ bị lây nhiễm.

Khu Học Chánh Houston không có trường hợp COVID-19 nào được báo cáo. Như một sự tích cực đề phòng, khu học chánh tuân theo những đề nghị tự cách ly của CDC cho những người du lịch.

Khu học chánh yêu cầu mọi học sinh, gia đình và nhân viên HISD phải đề phòng kỹ khi du lịch. Tuân theo mọi hướng dẫn du lịch của CDC, nó cho biết thông tin rõ rệt về quốc gia tại trang https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.

Muốn biết thêm thông tin về những cảnh giác du lịch của CDC, hãy vào trang https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.

Những cập nhất đặc biệt liên quan đến Khu Học Chánh Houston thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/HealthAlerts.