Những hướng dẫn về du lịch, vấn đề tự cách ly để đề phòng COVD-19

HISD thay đổi các quy tắc đi học đều và những miễn trừ của học sinh lớp 12 cho bài thi cuối cùng

Khu Học Chánh Houston tiếp tục theo dõi sát ảnh hưởng có thể của COVID-19 có thể xảy ra trong cộng đồng HISD. Khu học chánh không cảm nghiệm bất cứ trường hợp COVID-19 nào.

Khi kỳ nghỉ mùa Xuân đến gần, chúng tôi yêu cầu mọi học sinh, gia đình, và nhân viên phải rất đề phòng khi du lịch. Các hướng dẫn du lịch của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) có cho biết thông tin rõ rệt về quốc gia tại trang “Coronavirus Disease 2019 Information for Travel”.

Nhân viên và học sinh nào trở về từ các quốc gia được nhận biết trong cảnh báo du lịch của CDC thì phải thông báo cho trường và tự cách ly ở nhà trong thời gian 14 ngày, chỉ đi học lại khi không còn các triệu chứng. Sự vắng mặt của những học sinh này thì sẽ được đánh dấu là miễn trừ. Các nhân viên nào tự cách ly sẽ cần phải tuân theo các thủ tục báo cáo vắng mặt thường lệ.

Như một biện pháp để bảo đảm các hướng dẫn sức khỏe được tuân theo, HISD đưa ra những cập nhật sau đây về việc đi học đều và những miễn trừ bài thi sau cùng của học sinh lớp 12:

  • Các hướng dẫn về việc đi học đều cho thời gian còn lại của niên khoá 2019-20 thì được tạm ngưng cho mọi học sinh. Việc đi học đều cho niên khoá 2019-20 sẽ được nhìn nhận cho đến ngày 6 tháng Ba, 2020.
  • Với học sinh lớp 12, tiêu chuẩn đi học đều cho những miễn trừ kỳ thi cuối cùng sẽ được tạm ngưng trong mùa Xuân 2020.


Giữ cho cộng đồng HISD được lành mạnh là điều vô cùng quan trọng  để việc giảng dạy hiệu quả có thể tiếp tục. Để biết những cập nhật và thông tin, hãy vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.