HISD sẽ đóng cửa 16–20 tháng Ba để Nghỉ Mùa Xuân

Các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa nghỉ Mùa Xuân từ thứ Hai, 16 tháng Ba đến thứ Sáu, 20 tháng Ba, 2020.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa hoạt động lại vào thứ Hai, 23 tháng Ba, 2020.

Nhân viên phải coi lại chương trình được niêm yết ở đây

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần hành các cơ sở của học khu trong kỳ nghỉ. Những trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo bằng cách gọi số 713-892-7777