Hoạch định học từ xa “HISD @ H.O.M.E.” cung cấp các nguồn năng thiết yếu trên mạng cho học sinh

Khu Học Chánh Houston đang khởi sự chương trình “HISD @ H.O.M.E.” (Home-based Online Mobile Education [Giáo Dục Trực Tuyến Tại Nhà]), một kế hoạch học từ xa để bảo đảm đáp ứng các nhu cầu học vấn và ngoài học vấn của học sinh khi khu học chánh vẫn đóng cửa vì phòng ngừa COVID-19.

Học sinh và phụ huynh sẽ có thể truy nhập trang này trong trang chính của trường bằng cách nhấn vào hình “HISD @ H.O.M.E.” hay vào thẳng trang này tại: HoustonISD.org/HOME.

Kế hoạch học từ xa “HISD @ H.O.M.E.” bao gồm học trình theo cấp lớp và chủ đề được thiết kế để tiếp tục giảng dạy cho những học sinh qua việc sử dụng máy điện toán, máy xách tay, máy tablet, iPad hay điện thoại thông minh.

Sự giảng dạy sẽ có trên mạng như sau:

Tuần lễ 23 tháng Ba: Học sinh sẽ có thể đăng nhập và tương tác với các nguồn kỹ thuật số

Tuần lễ 30 tháng Ba: Các bài học dựa trên học trình và bài tập sẽ trực tiếp sống động

Các hội thảo trên mạng sẽ được tổ chức để giúp phụ huynh cách lấy các tài liệu giảng dạy này. Chương trình hội thảo trên mạng sẽ được công bố sớm.

Ngoài ra, bắt đầu từ tuần 23 tháng Ba, các giáo chức HISD sẽ liên lạc với các gia đình để biết rõ nhu cầu truy cập học trình kỹ thuật số của từng học sinh để các trường có thể xác định số học trình cần phải in trên giấy để cung cấp cho các gia đình.

Một bản thăm dò cũng có trên mạng tại: www.houstonisd.org/AtHomeSurvey.

Tất cả học sinh trung học HISD (từ lớp chín đến 12) đều có máy điện toán xách tay do học khu cung cấp.

Ngoài ra, sở “Social and Emotional Learning” (xã hội và cảm xúc) đang đưa lên các bài học, sinh hoạt, và phim video trên mạng để học sinh và phụ huynh có thể tham dự khi ở nhà, trong khi sở “Wraparound Services” (dịch vụ bao gồm) của HISD cũng đang hoạt động trên thông tin tương tự và hỗ trợ học sinh trên mạng.

Những phòng ngừa hiện nay đòi hỏi mọi trường và văn phòng HISD phải đóng cửa cho đến thứ Sáu, 10 tháng Tư, các lớp sẽ đi học lại vào thứ Hai, 13 tháng Tư.

Vui lòng tiếp tục vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts để biết thêm thông tin và những cập nhật.