Cuộc họp ảo cung cấp thông tin cần thiết để vào đại học cho học sinh lớp 12 của HISD

HISD đã phát hình một cuộc họp ảo chung vào ngày thứ Ba, 28 tháng Tư, để giúp đỡ học sinh đang theo đuổi những lựa chọn hậu đại học trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Cuộc họp ảo này, được phát hình bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, được mở đầu với những nhận xét từ Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan và các chuyên gia trong việc thu nhận vào đại học, học bổng và trợ giúp tài chánh, những bài thi cần có, và ghi danh.

Ts. Lathan đã cảm ơn mọi người vì sự kiên nhẫn trong thời gian khó khăn này, bà nói, “Mục tiêu của chúng tôi là đem cho quý vị sự tiếp cận với những ai có kiến thức mà họ có thể cung cấp thông tin mới nhất, các nguồn năng, và trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu có.”

Trong khi cuộc họp ảo được phát hình sống động trên HISD-TV, các câu hỏi được nộp trước đã được trả lời và sẽ đăng trên HoustonISD.org/HealthAlerts vào ngày 1 tháng Năm.  

Ông Tom Abrahams của đài ABC 13 là điều hợp viên cho cuộc họp chung tiếng Anh, và Osvaldo Corral của đài Univision 45 điều hợp phần phát hình tiếng Tây Ban Nha. Ông Abrahams mở đầu bằng cách đặt câu hỏi hai cựu học sinh HISD – Juan Venancio, cựu học sinh của EMERGE-HISD và sinh viên năm thứ nhất của đại học Harvard University, và Morgan Jackson, sinh viên năm thứ tư của đại học Xavier University ở Louisiana – về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với họ.

“Thách đố lớn nhất là chuyển sang việc học trực tuyến,” Venancio nói. “Các giáo sư và khoa trưởng của chúng tôi có mặt qua Zoom, và họ giúp chúng tôi rất nhiều.”

“Ở trong các lớp, trường chúng tôi có dụng cụ thu hình và chỉnh sửa, nhưng bây giờ tôi phải quay phim và chỉnh sửa mọi thứ với điện thoại của tôi,” Jackson nói. “Phân khoa của tôi ở trường Xavier thì rất khắng khít, và họ rất giúp đỡ.”

Na’Taria Muse, tổng quản lý của College Readiness, nói rằng các học sinh phải liên lạc với các cố vấn đại học trong niên khóa còn lại, trong mùa hè, và ngay cả mùa thu sắp tới khi ở đại học. Một dụng cụ trong trang HoustonISD.org/CollegeReadiness  được dùng để nhận biết các cố vấn đại học.

Các đề tài khác được đề cập đến bởi các tham dự viên trong cuộc họp chung gồm:

  • Sở “College Readiness” sẽ tổ chức các sinh hoạt ảo tỉ như diễn đàn “Finish Strong” xảy ra hôm 29 tháng Tư, và một trang COVID-19 có ở đây với những thông tin mới từ các đại học Texas, thông tin về thi cử, FAQs, và hơn nữa. Các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch này thì có thể nộp đơn xin trợ giúp tài chánh với đại học của mình ở đây.

  • Các viên chức thu nhận sẽ làm việc với học sinh trong thời hạn chót ghi danh được kéo dài. Các viên chức có thể giảm hay miễn lệ phí thế chân phải có để giữ chỗ trong trường. Ngày 1 tháng Năm vẫn là ngày quyết định đại học, nhưng có thể có những triển hạn, và có thể xin tài trợ, nếu cần.
  • Học sinh vẫn có thể kiếm được tín chỉ đại học trong các môn AP, IB, và hai tín chỉ courses, cũng như “UT OnRamps”. Hãy nhấn vào đây để biết thông tin về các bài thi AP trực tuyến. Ôn bài AP có thể xem hàng ngày ở đây youtube.com/user/advancedplacement. Về thông tin các lớp IB, hãy xem IBO.org/information-for-parents/ hoặc email về support@ibo.org. Các lớp hai tín chỉ được tái hồi trực tuyến vào ngày 31 tháng Ba. Đại học HCC đã thiết lập một chương trình “pass/fail” cho lục cá nguyệt này, và hai tín chỉ mùa hè cũng có trên mạng. Hãy vào HCCS.edu/programs/dual-credit để biết thêm thông tin. Việc ghi danh “UT OnRamps” vẫn tiếp tục. Xem Onramps.utexas.edu/students/ để biết các chi tiết.
  • HCC hỗ trợ sinh viên hiện thời và tương lai qua điện thoại, máy điện toán, và email, cũng như cung cấp việc hướng dẫn sinh viên mới trên mạng. Điều kiện chủng ngừa viêm màng óc được kéo dài cho đến 31 tháng Tám. Những gia đình nào bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể nộp đơn xin trợ cấp tài chánh qua việc nộp đơn hoàn cảnh đặc biệt: HCCS.edu/applying-and-paying/financial-aid/.

  • Đại Học “University of Houston” kéo dài hạn chót nộp đơn đến 1 tháng Sáu và đang nhận học bạ bán chính thức trực tuyến, đưa việc giới thiệu trường lên mạng, và cho phép học sinh lấy bài thi TSI (Texas Success Initiative) từ xa. Lệ phí được miễn, và học sinh có thể phóng lên các thư giới thiệu thay vì lấy bài SAT. Học sinh có thể nộp đơn xin tiền phụ cấp và lấy các môn trong mùa hè với lệ phí được giảm bớt. Muốn biết thêm thông tin, hãy gọi số 713-743-1010 và chọn số 4 về “Admissions”, hay vào trang www.uh.edu/admissions.

  • Đại học “Texas Southern University” cho phép học sinh email hay phóng lên mọi thứ trực tuyến, kể cả học bạ và hồ sơ chủng ngừa viêm màng óc. Học sinh có thể lấy các bài thi SAT hay ACT tại trường TSU hay trực tuyến qua TSU. Việc giới thiệu trường vào mùa hè sẽ trực tuyến. Việc trợ giúp tài chánh trường TSU thì được quản lý bởi “Department of Education”, thời hạn chót được kéo dài cho việc thu nhận và tái xét sự trợ giúp tài chánh.

  • Học sinh và gia đình HISD có thể truy cập các nguồn năng liên quan đến việc ghi danh đại học trong trang HoustonISD.org/CollegeReadiness. Thông tin về các nguồn năng tỉ như cố vấn, dịch vụ bao gồm, phân phát thực phẩm, và nhiều thứ khác cho gia đình và học sinh bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/HealthAlerts.