‘Get Emoji-tional’ để Cử Hành Tuần Lễ Biết Ơn Thầy Cô 4-8 tháng Năm

“Teacher Appreciation Week” (tuần lễ biết ơn thầy cô) là từ 4 đến 8 tháng Năm, và đó là thời gian để nhân viên, học sinh, phụ huynh, và cộng đồng vinh danh các giáo chức của chúng ta.

Về “Teacher Appreciation Week”, HISD đang phát động một chiến dịch vui được gọi là “Get Emoji-tional” để chúng ta có thể nói lên lòng quý mến của chúng ta 😍 đối với các giáo chức trên truyền thông xã hội. Mỗi ngày, hãy chia sẻ emojis cũng như phim videos, hình ảnh và bản tin đặc biệt với hashtag #ThankAnHISDTeacherđể cho thấy quý vị hỗ trợ các giáo chức.

  • Quý Mến (❤️) cách họ khích lệ quý vị trong những đường lối đặc biệt
  • Thích (👍) những gì xảy ra trong lớp của họ
  • Chúc Mừng (🎉) những thành tích của họ với học sinh

Các giáo chức HISD đang tham gia việc học từ xa vì COVID-19 và đang gíup học sinh được thành công chuyển tiếp sang một lớp học ảo trong khi họ còn phải lo liệu đối phó với nhiều thách đố ở nhà.

Hãy cảm ơn các nhà giáo dục vì sự phục vụ của họ và hãy cho họ sự quý mến họ đáng được vì những đóng góp vô cùng giá trị.