Các học sinh thắng giải cuộc thi “myON Read to Succeed” của HISD được công bố

Các học sinh thắng giải của HISD và “myON Reader” trong cuộc thi “Read to Succeed Competition” thường niên lần thứ hai của “Renaissance Reading Initiative” đã được công bố.

Cuộc thi này được tổ chức trong sự hợp tác với “myOn”, một nền văn hóa trực tuyến, và khích lệ các học sinh từ lớp vườn trẻ đến lớp năm thi đua nhau để xem ai là người đọc sách nhiều nhất trong “myON”.

Bảy học sinh thắng giải năm nay đã đọc tổng cộng hơn 150,000 phút. Dịch vụ Thư Viện HISD vinh danh 3 loại thắng giải năm nay:

Dẫn đầu tất cả học sinh

Lớp vườn trẻ, Elena T., Ed White Elementary School, 12,273

Lớp mẫu giáo, Daniel R., Crockett Elementary School, 3,982

Lớp một, Shiloh B., T.H. Rogers School, 19,239

Lớp hai, Robin Z., Ed White Elementary School, 27,960

Lớp ba, Estevan V., Ed White Elementary School, 9,676

Lớp bốn, Kiyana B., Askew Elementary School, 29,687

Lớp năm, Darby L., Herod Elementary, 47,521

Trường đứng đầu vùng (số phút của từng học sinh)

A180, Gregory-Lincoln Education Center, 284.5

North, Moreno Elementary School, 801.3

South, Mitchell Elementary School, 458.3

East, Sanchez Elementary School, 574.0

West, Ed White Elementary School, 977.0

Trường dẫn đầu (số phút của từng học sinh)

Ed White Elementary School, 977.0

Cuộc thi “Read to Succeed” khởi sự năm 2018 và được thành lập để thúc giục và ban thưởng cho những học sinh đọc sách nhiều. Vì việc đóng cửa dịch COVID19, các học sinh thắng giải năm nay được ngạc nhiên ở ngoài khuôn viên học đường với một bảng hiệu cắm trên cỏ và một rổ các quà tặng.

Muốn biết thêm thông tin về dịch vụ Thư Viện HISD, hãy vào trang https://bit.ly/HISDLibraryServices.