Ghi danh trại hè miễn phí Virtual Camp Adventure ngay bây giờ

Hiện đang nhận ghi danh cho “Virtual Camp Adventure,” một trại hè miễn phí với đầy các sinh hoạt phấn khởi STEAM mà có thể thi hành thoải mái ở nhà.

Được bảo trợ bởi “The Children’s Museum of Houston” và “Barbara Bush Houston Literacy Foundation”, “Camp Adventure” cung cấp một cảm nghiệm STEAM phấn khởi và độc đáo. Cảm nghiệm ảo sống động này xảy ra từ 20 tháng Bảy đến 24 tháng Bảy.

Trại miễn phí, nhưng số chỗ có hạn. Trại được mở cho các em sẽ vào lớp mẫu giáo cho đến lớp năm. Mỗi trại sinh sẽ nhận được một gói “Camp Adventure”, gồm mọi dụng cụ cần thiết để đi theo các cảm nghiệm trực tuyến hàng ngày, các hội thảo, âm nhạc, vui đọc sách và nhiều thứ khác.

Việc ghi danh sẽ được dựa trên căn bản ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Ghi danh bây giờ tại www.cmhouston.org/campadventure. Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc campadventure@cmhouston.org