HISD đủ điều kiện để được trợ cấp COVID-19 theo luật “CARES Act”.

Trong tháng Ba 2020, dự luật “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, còn được gọi là “CARES Act”, được ký thành luật. Dự luật này dành $13.2 tỉ cho các trường K-12 qua quỹ “Elementary and Secondary School Education Relief Fund” (ESSERF). HISD đủ điều kiện để nộp đơn xin trợ cấp ESSERF theo luật “CARES Act”.

Nha Giáo Dục Texas (TEA) đã ban các quyền này cho HISD theo luật “CARES Act”, ESSERF. Đây không phải là trợ cấp thêm cho HISD, chúng được sử dụng để bù đắp cho sự thất thoát việc tham dự trung bình của học sinh hàng ngày (ADA) qua chương trình “Foundation School Program” (FSP) dưới sự tài trợ các trường Texas.

Đơn xin tài trợ CARES Act, ESSERF phải được nộp cho TEA vào thứ Hai, 24 tháng Tám, 2020. Quyền của HISD để được hưởng Cares Act, ESSERF, được trù liệu là $81,721,075.

Công chúng có cơ hội để cho biết ý kiến phản hồi về cách học khu sử dụng tài trợ ESSERF được phân bổ theo luật CARES Act. Quý vị có thể tru cập bản thăm dò để cho biết ý kiến ở đây. Bản thăm dò này sẽ chấm dứt vào 8 tháng Bảy.