Trường Học Mở Cửa Lại

Sau lời kêu gọi toàn tiểu bang giữa các tổng giám đốc khu học chánh và Cao Ủy Giáo Dục Mike Morath, tôi muốn cung cấp thông tin mới về các kế hoạch cho niên khóa 2020-2021 – mà nó vẫn chờ để hoàn thiện.

Khi các trường hợp COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng, tình hình vẫn luôn thay đổi khi chúng tôi cố xác định những bước kế tiếp về niên khóa tới sẽ như thế nào. Trong phần trình bày, cao ủy này nhấn mạnh rằng Nha Giáo Dục Texas (TEA) đang làm việc với các cố vấn y tế của Thống Đốc Greg Abbott để đưa ra những hướng dẫn y tế cho các khu học chánh. Trong khi thông tin sơ khởi đã được TEA cung cấp, hướng dẫn sau cùng thì phải chờ đến giữa tháng Bảy.

Trong thời gian này, HISD đã tự thành lập tổ chức “Communicable Diseases Plan Task Force” — gồm các chuyên gia y tế, phụ huynh, học sinh, nhân viên, và các phần tử cộng đồng — để giúp xác định các hướng dẫn và nghi thức để hoạt động lại tại các trường và các cấp bậc hành chánh. Học khu đang lưu tâm đến ba lựa chọn sau:

Chúng tôi cũng đang thu thập ý kiến phản hồi qua bản thăm dò “COVID-19 Response Parent Survey” của HISD, nó kéo dài cho đến 2 tháng Bảy. Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò trực tuyến tại HoustonISD.org/ParentSurvey. Những ai không thể vào internet thì có thể trả lời bản thăm dò qua điện thoại bằng cách gọi đường dây HISD @ H.O.M.E. số 713-556-INFO (4636).

Vào lúc này, HISD không đưa ra một quyết định sau cùng về việc mở cửa niên khóa tới 2020-2021. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một cập nhật vào ngày 15 tháng Bảy. Vui lòng an tâm rằng bất cứ kế hoạch nào cũng sẽ được thông tin tường tận, với sự an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và thông cảm khi chúng tôi cân nhắc về việc mở cửa trường mà ưu tiên là sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên, và cộng đồng.