Hạn chót nộp đơn được kéo dài cho trợ cấp Pandemic Electronic Benefit Transfer

Các gia đình HISD hiện có cho tới 31 tháng Bảy để nộp đơn cần thiết để nhận trợ cấp “Pandemic Electronic Benefit Transfer” (P-EBT), một loại trợ cấp chỉ có một lần cho những gia đình nào bị mất các bữa ăn miễn phí hay được giảm giá vì các trường đóng cửa.

 Đơn có thể lấy trên mạng tại yourtexasbenefits.com/Learn/PEBT.

Chương trình trợ cấp $1 tỉ này được phê chuẩn bởi Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ để giúp các gia đình mua thực phẩm trong cơn đại dịch COVID-19. Trợ cấp chỉ một lần này có thể đến $285 sẽ được cấp trên thẻ EBT, mà nó có thể được sử dụng như một thẻ ghi nợ (debit) để giúp gia đình mua thực phẩm tại bất cứ chợ nào có nhận thẻ “Texas Lone Star Card.”

Những gia đình đủ điều kiện gồm con em cho đến 21 tuổi mà được cho hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá tại trường trong Texas niên khóa 2019-2020, cũng như tất cả những trẻ em nào theo học một trường có cung cấp các bữa ăn miễn phí qua điều khoản “Community Eligibility Provision”.

Bởi vì HISD cung cấp các bữa ăn miễn phí cho mọi học sinh qua điều khoản “Community Eligibility Provision”, mọi học sinh HISD thì đủ điều kiện để được nhận trợ cấp P-EBT. Các trẻ là con nuôi, trẻ di dân, trẻ vô gia cư, trẻ bỏ nhà ra đi, và đang tham dự chương trình “Head Start” thì cũng đủ điều kiện cho P-EBT.

Các gia đình nào nhận trợ cấp SNAP cho tháng Ba 2020 và có các con từ 5-18 tuổi tính cho đến 17 tháng Năm, 2020, thì không cần làm đơn xin cho các trẻ này. Những gia đình này sẽ nhận được trợ cấp P-EBT trên thẻ Lone Star hiện thời vào tháng Năm.

Tất cả các gia đình khác phải nộp đơn xin thẻ P-EBT trên mạng tại yourtexasbenefits.com/Learn/PEBT.  Điều này bao gồm các gia đình nào nhận trợ cấp SNAP cho tháng Ba 2020 và có con dưới 5 tuổi và từ 19 đến 21 tuổi.

Các gia đình sẽ có một năm, kể từ ngày ban cấp, để sử dụng trợ cấp thực phẩm P-EBT, mà nó không thể chuyển nhượng.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng vào trang hhs.texas.gov/PEBT. Nếu quý vị cần giúp đỡ để điền đơn P-EBT, vui lòng gọi số 833-613-6220.