HISD hợp tác với “Rice University” để nghiên cứu sự công bằng giáo dục trên toàn học khu

HISD hợp tác với “Houston Education Research Consortium” (HERC) của Rice University, là một chương trình của “Kinder Institute for Urban Research and School of Social Sciences”, để thực hiện một nghiên cứu toàn diện về sự công bằng giáo dục trên toàn khu học chánh.

Nhận biết trách nhiệm của mình là tiếp tục cải tiến thành tích học vấn cho mọi học sinh,  HISD và HERC sẽ xem xét việc truy cập công bằng các chương trình giáo dục, các nguồn năng, sự hỗ trợ, cơ sở và cơ hội cho học sinh theo sắc tộc, tình trạng kinh tế, còn học Anh ngữ và các hệ số khác.

“Thực hiện một cuộc nghiên cứu toàn học khu về sự công bằng giáo dục – ở sự quy mô này – thì đáng chú ý, và thực sự bất ngờ trong nhiều phương cách,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan nói. “Chúng tôi biết rằng một số học sinh, chỉ có sự truy cập công bằng các cơ hội và nguồn năng thì có thể không đủ sự hỗ trợ mà các em cần để đạt được khả năng học vấn lớn lao nhất. Cuộc nghiên cứu này sẽ cho biết quyết định quan trọng liên quan đến sự công bằng và bớt đi khoảng cách thành tích trên toàn thành phố.”

Mục đích cuộc nghiên cứu này, được gọi là “The Equity Project”, là để nhận biết các động lực mà HISD có thể sử dụng để cải tiến sự công bằng và thực sự giảm bớt các khoảng cách trong thành tích và kết quả giáo dục.

“The Equity Project” sẽ gồm một chuỗi nghiên cứu các đề tài sau:

  • Chương trình học vấn và ngoại khóa
  • Các nguồn năng COVID-19
  • Cơ sở
  • Các nguồn tài chánh
  • Nguồn lực nhân sự
  • Hỗ trợ học sinh
  • Kỹ thuật

“Trong HERC, sứ mệnh của chúng tôi là bảo đảm rằng sự nghiên cứu của chúng tôi đóng một vai trò trong việc giúp các khu học chánh bớt đi các khoảng cách cho học sinh,” Ruth López Turley nói, giám đốc HERC, phụ tá giám đốc của Kinder Institute và giáo sư xã hội học của đại học Rice. “Khi HISD hỏi chúng tôi có thể hợp tác trong đồ án này không, chúng tôi nắm lấy cơ hội này để giúp họ nhận biết đâu là nhu cầu lớn nhất của học sinh và phát triển một kế hoạch về cách giải quyết các nhu cầu đó.”

“The Equity Project” được dự trù kết thúc vào cuối hè 2021. Tìm hiểu thêm trong trang HoustonISD.org/EquityProject.

Để biết thêm về HERC, hãy vào trang https://kinder.rice.edu/herc.