“Parent University” mở đầu năm thứ ba với các khóa họp ảo

Khu Học Chánh Houston sẽ mở đầu sinh hoạt “Parent University” năm thứ ba vào thứ Ba, 15 tháng Chín với khóa hội thảo đầu tiên của sáu khóa trên mạng.

Các khóa hội thảo sẽ giới thiệu phụ huynh và con em đến các nguồn được cung cấp bởi học khu để thiết lập các sự nghiệp học vấn thành công cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà và ở trường.

Chủ đề của khóa đầu tiên là “2020-2021 School Year 101” (niên khóa 2020-2021) và sẽ chú trọng đến kế hoạch mở cửa lại của học khu “Reconnect Safely, Return Strong”. Sau khóa tháng Chín, các khóa ảo “Parent University” sẽ xảy ra trên căn bản hàng tháng: 

  • Thứ Ba, 20 tháng Mười –Gia Đình Tham Dự
  • Thứ Ba, 17 tháng Mười Một – Digital Citizenship (Công Dân Kỹ Thuật Số)
  • Thứ Ba, 19 tháng Giêng – Chuyển Đổi Cấp Bậc Trường
  • Thứ Ba, 16 tháng Hai – Hỗ Trợ Ngoài Học Vấn trong HISD
  • Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ Nhu Cầu Xã Hội và Tình Cảm của Con Em

Mọi gia đình HISD được khuyến khích tham dự. Nhiều loại nguồn năng cộng đồng sẵn có cho phụ huynh, và sẽ có thông dịch viên Tây Ban Nha. Việc ghi danh và thông tin khác về mỗi sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/ParentUniversity.