Mô hình trung học sáng tạo 3DE khởi sự tại trường Austin HS

Khu Học Chánh Houston và “Junior Achievement of Southeast Texas” vừa công bố một sự hợp tác để khởi sự mô hình sáng tạo 3DE tại trường Austin High School.

Được kết nối chung quanh niềm tin rằng sự truy cập công bằng nền giáo dục có phẩm chất cao là một đòn bảy cho sự biến đổi kinh tế, 3DE biến đổi việc học trở nên liên kết hơn và phản ảnh thế giới thực tốt hơn. Chương trình này sẽ phục vụ các học sinh lớp chín vào mùa thu này và sẽ tiếp tục phát triển khi các học sinh được lên lớp kế tiếp.

Chương trình 3DE tái tạo lại việc giáo dục trung học II cấp để trở nên thích hợp hơn và dựa theo kinh nghiệm để giúp học sinh tham dự và có cơ hội. Được đặt nền tảng trong phương pháp học dựa trên năng lực, học sinh 3DE phát triển các khả năng quan trọng và hiểu nội dung qua những thách đố được thảo luận mà nó đan quyện tất cả lãnh vực. Những thách đố này được thiết kế qua lăng kính các kỹ nghệ phát triển mạnh, nối kết việc học dựa trên tiêu chuẩn với thế giới thực.

“Khởi sự 3DE tại trường trung học Austin là một phát triển phấn khởi cho học sinh, phụ huynh, hợp tác viên thương mãi và những người liên quan đến HISD,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Sử dụng một mô hình sáng tạo, 3DE sẽ bổ sung cho học trình trung học với việc giáo dục nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chuẩn và tài liệu của thế giới thực, đưa đến kết quả tích cực cho các trường trung học II cấp và HISD nói chung.”

Mô hình 3DE được khởi sự năm 2015 qua một sự hợp tác với “Junior Achievement” và “Fulton County Schools” và sẽ nới rộng đến 23 trường vào mùa thu này trong bốn tiểu bang gồm Florida, Georgia, Maryland, Texas, và Washington, D.C. Các kết quả của 3DE gồm:

  • 71% trổi vượt về số phần trăm học sinh được điểm thông thạo hay cao hơn cho những bài thẩm định cuối môn của tiểu bang
  • 94% tỉ lệ tốt nghiệp từ lớp 2020– một sự gia tăng 34% trong tỉ lệ tốt nghiệp từ năm trước khi khởi sự 3DE tại các trường trung học tương ứng

Chương trình 3DE sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ liên tục cho các giáo chức và lãnh đạo trường qua một nhóm đặc biệt. Để biết them về “3DE by Junior Achievement”, hãy vào trang https://www.3deschools.org