Hạn chót được kéo dài cho phụ huynh để chọn học cá nhân hay ảo

Để phụ huynh có thêm thời gian quyết định mà nó đáp ứng với các nhu cầu giáo dục của con em tốt nhất, khu học chánh đã kéo dài hạn chót việc chọn học cá nhân hay ảo cho đến thứ Hai, 28 tháng Chín.

Như một nhắc nhở, phụ huynh có thể chọn sự giảng dạy cá nhân hay ảo qua trang HISD Connect Parent Portal

Nếu phụ huynh gặp bất cứ vấn đề kỹ thuật nào,  họ cũng có thể liên lạc với trường để cho biết sự lựa chọn của mình. Chúng tôi cũng thiết lập một video chỉ dẫn hữu ích để đưa quý vị qua tiến trình này.