HISD khởi sự bảng báo cáo COVID-19 để theo dõi những trường hợp được xác nhận

Khi HISD chuẩn bị trở lại sự giảng dạy cá nhân vào ngày 19 tháng Mười, học khu đang khởi sự một bảng cáo OVID-19 để thông tin cho cộng đồng về ảnh hưởng của đại dịch này.

Được thiết kế để bảo đảm sự minh bạch, bảng trực tuyến này sẽ theo dõi con số trường hợp COVID-19 được xác nhận của học sinh và nhân viên trong trường. Bảng này sẽ khởi sự lúc 1g trưa thứ Hai, 28 tháng Chín.

“Khi chúng ta cùng nhau luồn lách qua đại dịch này, chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi minh bạch khi cung cấp những tin cập nhật quan trọng,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Bảng báo cáo này sẽ đem cho nhân viên và gia đình những thông tin cần biết trong một phương cách có thể truy cập và dễ sử dụng khi cần có những quyết định.”

Bảng này được thiết lập dựa trên các hướng dẫn của Nha Giáo Dục Texas về báo cáo COVID-19. Bảng này được cập nhật hàng ngày, cho phép người sử dụng xem xét dữ kiện học sinh và nhân viên theo địa điểm và trên toàn học khu. Bảng này còn gồm một bản đồ cho thấy những trường hợp trên toàn học khu.

Học khu sẽ nghiêm nhặt tuân theo các luật riêng tư được áp dụng khi liên quan đến việc công bố thông tin về sức khỏe cá nhân.

Để xem bảng CODID-19, hãy vào trang https://www.houstonisd.org/COVID19Dashboard. Muốn biết thêm thông tin về kế hoạch mở của lại của HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/Reopening hay tải xuống kế hoạch “HISD Communicable Disease Plan” tại HoustonISD.org/CDP.