Ủy Ban Giáo Dục HISD tổ chức họp ảo chung về các mục tiêu của học khu cho kết quả học sinh

Ủy Ban Giáo Dục HISD sẽ tổ chức hai cuộc họp cộng đồng và một đại hội về học vấn ngay trước một cuộc bỏ phiếu để đặt ra các mục tiêu mới của học khu cho kết quả học sinh. Mọi cuộc họp đều ảo và rộng mở cho công chúng.

Các ủy viên theo lịch trình sẽ bỏ phiếu về các mục tiêu này trong một cuộc họp đặc biệt vào thứ Năm, 22 tháng Mười.

“Sứ mệnh của chúng tôi Ủy Ban Giáo Dục là để giáo dục toàn thể trẻ em để mọi học sinh tốt nghiệp HISD sẽ có các dụng cụ để đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình,” Chủ Tịch Ủy Ban HISD là bà Sue Deigaard nói. “Khi chúng tôi thảo luận và suy nghĩ đến các mục tiêu mới cho kết quả học sinh trong khu học chánh, chúng tôi muốn hiểu biết hơn về quan điểm của cộng đồng, đó là lý do tại sao sự tham dự của công chúng trong các cuộc họp chung này thì quan trọng đối với chúng tôi.”

Một khi được thông qua bởi ủy ban, các mục tiêu này sẽ kéo dài năm năm và bao gồm tối thiểu ba lãnh vực được chú trọng, gồm trình độ đọc và viết thời thơ ấu, toán thơ ấu, và những chuẩn bị đại học, ngành nghề, và quân sự. Ủy ban còn biểu quyết về những hạn chế mới, mà nó vạch ra thông số mà tổng giám đốc phải tuân giữ khi hoạt động để đạt được các mục tiêu này. Trong suốt niên khóa, tổng giám đốc sẽ cung cấp những cập nhật thường lệ cho ủy ban về từng mục tiêu trong các cuộc họp chung.

“Tôi khuyên mọi phụ huynh HISD hãy tham gia các thảo luận quan trọng này,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Đây là một cơ hội để công chúng cho biết ý kiến về các lãnh vực đặc biệt mà họ tin rằng học khu phải coi là ưu tiên. Tôi muốn cảm ơn các ủy viên đã điều hợp các cuộc họp ảo này.”

Quy trình của ủy ban để đề ra mục tiêu cho kết quả học sinh và thông qua những giới hạn của tổng giám đốc là các yếu tố của “Lone Star Governance”, một mô hình cơ cấu quản trị của ủy ban giáo dục nhắm đến việc cải tiến liên tục.

Đại hội học vấn, sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, 3 tháng Mười, được nhằm để giúp đỡ phụ huynh của những học sinh nào có thể gặp khó khăn với việc đọc sách và cung cấp một cơ hội cho các ủy viên và cộng đồng rộng lớn tham dự cuộc đối thoại này. Bà Lathan sẽ tham gia với các chuyên gia giáo dục và đại diện từ Đại Học Rice, “Neuhaus Education Center”, và “APM Reports” để thảo luận về các chiến thuật gia tăng trình độ văn hóa và thách đố các em trở nên người thích đọc sách.

Dưới đây là chi tiết cho đại hội học vấn ảo của Ủy Ban HISD và các cuộc họp chung để đặt mục tiêu:

Đại Hội Học Vấn Ảo của Ủy Ban Gíao Dục HISD

Thứ Bảy, 3 tháng Mười, 10g sáng đến trưa

Nối kết “Zoom Meeting”: https://bit.ly/3301GRN

Mật Mã: XYH9wi

Họp Ảo Cộng Đồng 1

Thứ Ba, 6 tháng Mười, 5 p.m. – 6:30 p.m.

Nối kết “Zoom Meeting”: https://bit.ly/2RYk5br

Mật Mã: 0CnW2L

Họp Ảo Cộng Đồng 2

Thứ Năm, 15 tháng Mười, 5 p.m. – 6:30 p.m.

Nối kết “Zoom Meeting”: https://bit.ly/340isPX

Mật Mã: hYT3qT