Hãy tham dự một khóa thông tin ảo cho phụ huynh trong chương trình “Gifted and Talented”

Sở “Gifted and Talented” của HISD đang cung cấp các khóa thông tin ảo cho phụ huynh về “Gifted and Talented”, thường được đơn giản đề cập là G/T, cho những phụ huynh nào muốn tìm hiểu thêm và các chương trình G/T của HISD.

HISD cung cấp hai sự chọn lựa chương trình G/T cho những học sinh trong các chương trình Vanguard Magnet và Vanguard Neighborhood. Các chương trình “Vanguard Neighborhood” được đề ra để đáp ứng các nhu cầu của học sinh G/T tại trường trong vùng của họ, và chương trình “Vanguard Magnet” cung cấp một môi trường mà học sinh G/T có thể làm việc với chúng  bạn tại một trường “Vanguard Magnet School.” 

Tất cả các trường K-12 của HISD đều cung cấp các chương trình này được đề ra để đáp ứng với nhu cầu của học sinh G/T. Cả hai chương trình này cung cấp một giáo trình khác biệt bởi thay đổi chiều sâu, sự phức tạp, và nhịp độ của chương trình tổng quát.

Sở “Gifted and Talented” của HISD đang cấp các khóa thông tin phụ huynh mà họ sẽ trình bày tổng quát về từng chương trình. Mỗi khóa sẽ cung cấp cùng một nội dung:

13 tháng Mười, 2020 
5g30 – 6g30 chiều
Microsoft Teams 

9 tháng Mười Một, 2020
5g30 – 6g30 chiều
Microsoft Teams

9 tháng Mười Hai, 2020
5g30 – 6g30 chiều
Microsoft Teams    

Trong những khóa này, các chuyên gia G/T sẽ có mặt để trả lời mọi câu hỏi của quý vị, gồm:

  • “Gifted and Talented” là gì? 
  • Con tôi có phải là “Gifted and Talented” (giỏi và có tài)? 
  • HISD cung cấp những dịch vụ nào cho học sinh “Gifted and Talented”? 
  • Xin vào chương trình “Gifted and Talented” của HISD như thế nào? 

Về những câu hỏi cho các khóa thông tin phụ huynh sắp tới, hãy liên lạc Melanie White qua điện thoại 713-556-6954 hoặc email mwhite8@houstonisd.org

Về những thông tin khác, hãy vào trang “Gifted and Talented Education” tại https://www.houstonisd.org/GT