HISD tổ chức “Virtual Multilingual Parent Leadership Conference” vào 24 tháng Mười

Sở “Multilingual Education” (giáo dục đa ngữ) của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức đại hội phụ huynh lãnh đạo thường niên lần thứ 4 “Virtual Parent Leadership Conference” cho các phụ huynh để biết cách hỗ trợ và những chiến thuật mà nó sẽ giúp học sinh thành công khi học ở nhà.

Đại hội này sẽ được tổ chức ảo từ 9g sáng đến 12g15 trưa thứ Bảy, 24 tháng Mười. Đại hội này được đề ra cho các phụ huynh và giám hộ của các học sinh HISD.

Đại hội năm nay sẽ có đặc điểm là một chuỗi khóa hội thảo về cách phụ huynh làm việc với con em tại nhà. Đại hội này sẽ có đặc điểm là có các diễn giả nổi tiếng, họ sẽ thông tin và hứng khởi các phụ huynh của những học sinh đang học Anh Ngữ để trở nên người hỗ trợ cho việc giáo dục con em mình. Các khóa này sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Có thông dịch.

Tham dự miễn phí. Người tham dự phải ghi tên trực tuyến không trễ hơn ngày 14 tháng Mười qua các nối kết dưới đây:

Ghi danh tiếng Anh: bit.ly/MLplconf

Ghi danh tiếng Tây Ban Nha: bit.ly/MLplconfesp

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc “Department of Multilingual Education” (sở giáo dục đa ngữ) số 713-556-6961 hay vào trang https://www.houstonisd.org/Page/32060.