HISD đề cao Tuần Lễ Ngăn Ngừa Sự Ức Hiếp

Là một phần trong Tháng Ngăn Ngừa Ức Hiếp Toàn Quốc trong tháng Mười, HISD thừa nhận tuần lễ này là “Bullying Prevention Week” (tuần lễ ngăn ngừa ức hiếp) để nâng cao ý thức về những hậu quả tai hại của sự ức hiếp.

Hàng ngày, hàng ngàn học sinh cảm nghiệm một số hình thức của sự ức hiếp, nhất là trực tuyến qua truyền thông xã hội và tin nhắn. Sự ức hiếp trực tuyến đã gia tăng đáng kể từ khi có đại dịch COVID-19. Do đó bây giờ là thời gian tốt cho các trường, nhân viên, và học sinh HISD nâng cao ý thức về sự ức hiếp và vai trò của chúng ta trong việc làm cho các trường trở nên các môi trường chấp nhận và chào đón mọi trẻ em.

Tuần này được ấn định là “HISD Bullying Prevention Week” cùng chung với chiến dịch Sandy Hook Promise “Start with Hello”.

Các trường đang tìm cách tham dự thì có thể sử dụng một vài đồ án đơn giản và không tốn kém và các bài thực hành để nhận thức về hậu quả của sự ức hiếp. Sở “Social & Emotional Learning” của HISD đang hoạch định các sinh hoạt theo tuổi, gồm sự thảo luận về ức hiếp trực tuyến, hành vi tử tế ngẫu nhiên, và mặc y phục mầu cam cho ngày “Unity Day”. Một danh sách đầy đủ các hoạt động có thể tìm thấy trên mạng.

Học sinh, phụ huynh và nhân viên có thể cho thấy sự hỗ trợ của mình trên truyền thông xã hội trong tuần lễ này bằng việc sử dụng #HISDStartWithHello để loan truyền thông điệp về chống ức hiếp – và để giúp cho các trường HISD trở thành môi trường an toàn, nơi học sinh có thể phát triển mạnh.