Các đại học miễn các điều kiện thu nhận SAT, ACT

Vì đại dịch Covid-19, ngày càng nhiều đại học hai và bốn năm cho miễn các bài thi “American College Testing” (ACT) và “Scholastic Assessment Test” (SAT) là một phần của thủ tục thu nhận vào mùa thu 2021.

Không chỉ có các bài thi SAT và ACT thì tùy ý học sinh, nhưng hầu hết các đại học còn không đòi học sinh phải lấy các bài thi này để được cứu xét việc thu nhận.

“Các quà tặng này là một cơ hội lớn cho học sinh,” Trưởng Phòng Chiến Lược và Sáng Kiến của HISD là Rick Cruz nói. “Điều này cho phép họ chứng tỏ rằng họ có khả năng học vấn trong nhiều phương cách.”

Theo trung tâm “National Center for Fair & Open Testing”, trên 700 đại học thì tùy ý lấy bài thi và hầu hết 65 đại học thì không bắt thi. Tuy nhiên, các bài thử nghiệm để được thu nhận thì không bị bãi bỏ hoàn toàn và sở HISD College Readiness đề nghị học sinh hãy vào trang www.fairtest.org để biết một danh sách đầy đủ và cập nhật.

Sở này cũng đề nghị học sinh hãy vào trang HISD College Readiness để biết thêm các nguồn năng và để liên lạc với cố vấn đại học của trường.