Khóa “Parent University” ảo ngày 17 tháng Mười Một chú trọng đến “Digital Citizenship”

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” lần tới từ 6g đến 8g tối ngày thứ Ba, 17 tháng Mười Một.

Chủ đề của khóa thứ ba này sẽ là “Digital Citizenship” (công dân kỹ thuật số). Khóa hội thảo sẽ mở đầu với một cuộc họp chung theo sau là các cuộc họp nhỏ bao gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham dự của phụ huynh, các nguồn năng cộng đồng, và làm thế nào phụ huynh có thể trở nên hợp tác viên tích cực trong việc giáo dục con em về kỹ thuật số.

Trong suốt niên khoá 2020-21, các khóa hội thảo ảo “Parent University” sẽ xảy ra theo căn bản hàng tháng:
• Thứ Ba, 19 tháng Giêng – Chuyển Trường
• Thứ Ba, 16 tháng Hai – Những Hỗ Trợ Ngoài Học Vấn trong HISD
• Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ Các Nhu Cầu Xã Hội và Cảm Xúc của Con Em

Khởi xướng toàn học khu này được bắt đầu từ tháng Chín 2018 với một sứ mệnh là đưa dẫn phụ huynh và con em trong HISD đến các nguồn năng mà nó giúp cho sự thành công trong các ngành học thuật, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà cũng như ở trường.

Mọi gia đình HISD được khuyến khích tham dự. Nhiều nguồn năng cộng đồng sẽ có sẵn cho phụ huynh. Việc ghi danh và biết thêm thông tin cho từng sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/ParentUniversity.