Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò “Fall 2020 Virtual/Remote Learning Parent Survey”

Để hướng dẫn học khu biết cách quyết định, đặc biệt hướng đến việc học ảo, sở “Research and Accountability Department” của HISD đang khởi sự cuộc Thăm Dò Phụ Huynh về việc Học Ảo/Từ Xa Mùa Thu 2020.

Cuộc thăm dò này sẽ từ thứ Hai, 9 tháng Mười Một cho đến thứ Ba, 17 tháng Mười Một. Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò này trực tuyến tại trang HoustonISD.org/FallParentSurvey. Bản thăm dò cũng có bằng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, và Ả Rập.

Bao gồm trong bản thăm dò này là những câu hỏi tổng quát về gia đình, cũng như những câu hỏi về cảm nghiệm của học sinh trong việc học từ xa.