Dịch Vụ Dinh Dưỡng nêu ra các thể thức về sức khỏe cho bữa ăn trong trường

Khi việc giảng dạy diện đối diện tiếp tục trên toàn HISD, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đã hợp tác với các giáo chức và nhân viên khác trong trường để thiết lập một môi trường an toàn và lành mạnh cho học sinh để được ăn uống đầy đủ và sẵn sàng học hành.

Sở này đã thành lập các thể thức về sức khỏe và an toàn để bảo đảm sự an toàn và ngăn chặn sự lan tràn của COVID-19. Học sinh trong học khu được ăn sáng và ăn trưa. Mỗi trường có thể chọn ăn trưa trong lớp hay nhà ăn, tùy theo nhu cầu của mỗi trường.

Các bước gồm rửa tay và làm vệ sinh bàn tay và vệ sinh bàn ăn trước khi ăn, cũng như phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vật lý cho mọi học sinh và nhân viên. Các thức ăn được gói riêng, và học sinh ngồi ở những khu vực được ấn định để cho phép việc xếp đặt cách quãng và chéo nhau.

Một khi đã ngồi vào chỗ, học sinh có thể tháo khẩu trang để ăn, nhưng phải đeo lại khi ăn xong hay khi không ngồi ở bàn. Sau khi ăn xong, học sinh sẽ vất rác, trong khi vẫn giữ khoảng cách sáu bộ, và sau đó rửa tay một lần nữa trước khi trở lại lớp.

Hãy xem phim video dưới đây để có cái nhìn cặn kẽ đến các thể thức được sử dụng trong lớp cũng như trong nhà ăn trên toàn khu học chánh.