Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt Mùa Thu được xếp vào ngày 12 tháng Mười Hai

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức “2020 Special Education Fall Virtual Parent Summit” (đại hội phụ huynh giáo dục đặc biệt mùa thu 2020) vào ngày thứ Bảy, 12 tháng Mười Hai, cung cấp cho phụ huynh cơ hội để gặp gỡ các chuyên gia Giáo Dục Đặc Biệt và tham dự các khóa học trực tuyến.

Sinh hoạt này sẽ được coi là một cơ hội để HISD hỗ trợ gia đình tốt hơn và củng cố họ để trở nên một hợp tác viên trong việc giáo dục con em của họ. Chủ đề của sinh hoạt này là “Supporting Educational Success During a Crisis” (giúp thành công giáo dục trong sự khủng hoảng) và sẽ đề cập đến các đề tài tỉ như chuyển trường, giảng dạy, tuân thủ, và thẩm định.

Đại hội này là một sinh hoạt nửa ngày, và sẽ xảy ra từ 9g30 sáng đến 12g30 trưa. Sự tham dự thì miễn phí; tuy nhiên, cần phải ghi danh. Hãy nhấn vào đây để ghi danh.

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc với LaShondra Jackson tại LJacks34@houstonisd.org.